S-wan vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. Je gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

S-wan geeft je daarbij de volgende garanties:

 • je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde dienstverlening te realiseren in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct- marketingdoeleinden aangewend, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • je uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • S-wan treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door jou bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Als S-wan vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

S-wan VZW
Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35 8000 Brugge
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jouw rechten

De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt steeds het recht:

 • op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
 • om jouw persoonsgegevens op juistheid te verifiëren en om onjuistheden te laten verbeteren;
 • om jouw persoonsgegevens te laten wissen voor zover één van de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG van toepassing is;
 • om jouw toestemming op basis waarvan S-wan gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers;
 • om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Mits bewijs van identiteit kan je voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge of via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

S-wan vzw zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van jouw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door S-wan vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Gidsen: om te kunnen gidsen in opdracht van S-wan VZW
 • Klanten: om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van S-wan vzw;
 • Geïnteresseerden: om (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen ontvangen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Gidsen: Identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail), Sociale kenmerken (sociaal statuut, geslacht, geboortedatum, nationaliteit), Persoonlijk interesses (ten behoeve van de gidsbeurten)
 • Klanten: Identiteitsgegevens : Naam, e-mail, telefoonnummer
 • Geïnteresseerden: Naam, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, verdelen van gidsbeurten, opvolging opdrachtdossier...);
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

S-wan vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 3/09/2018 20:33:00. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

zwaan_footer

© S-wan VZW 2016